• مجمع عمومی
  • بازرس قانونی
 • هیات مدیره
   • کمیته حسابرسی و کنترل داخلی
   • کمیته مدیریت ریسک
   • کمیته تطبیق مقررات و جبران خدمات
 • مدیر عامل
  • شورای فنی
  • مدیریت دفتر مدیر عامل و هیات مدیره
  • مشاوران
  • کمیته ها و شوراها
 • قائم مقام مدیرعامل
   • مدیریت بازرسی مدیریت حسابرسي داخلی و تطبیق مقررات مديريت روابط عمومي و بین الملل
   • مدیریت ریسک مدیریت امور حقوقی و قراردادها
  • معاونت بازاریابی و فروش
   • مدیریت فروش بیمه های زندگی مدیریت توسعه بازار مديريت امور شعب و شبکه فروش
  • معاونت توسعه منابع و پشتیبانی
   • مديريت سرمایه انسانی مديريت امور مالی مديريت سرمايه گذاری و امور سهام مديريت پشتیبانی و ساختمان
  • معاونت فنی
   • مديريت بیمه های آتش سوزی مديريت بیمه های خودرو مديريت بیمه های اتكايی مديريت بیمه های مهندسی و انرژی
   • مديريت بیمه های باربری مديريت بیمه های اشخاص مديريت بیمه های مسئولیت مديريت بیمه های زندگی
  • معاونت برنامه ریزی و فناوری اطلاعات
   • مدیریت برنامه و بودجه مديريت فناوری اطلاعات مدیریت تحقیق و توسعه مدیریت امور مشتریان

با ما در ارتباط باشید

با ما باشید تا از آخرین اخبار بیمه ای مطلع شوید.